Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Huipulle Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Huipulle Group Oy (“Huipulle”)
Y-tunnus: 2974962-1
Lehmuskuja 5 A, 21290 Rusko
info@huipulleacademy.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Saku Loukonen, saku@huipulleacademy.fi, +358407037458

3. Mihin ja miten käytämme tietoja?

Huipulle käsittelee verkkosivuston asiakkaiden henkilötietoja tilauksen käsittelemiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, analytiikkatarkoituksiin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.

4. Kerätyt tiedot

Rekisteröityneistä tai tilauksen tehneistä asiakkaista keräämme seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi;
– sähköpostiosoite;
– postiosoite;
– puhelinnumero;
– arvo tai ammatti
– muut asiakkaan antamat lisätiedot;
– tilaus- ja toimitushistoria;
– valittu maksutapa;
– mahdollinen asiakaskommunikaatio tai reklamaatiot;
– suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot; ja
– yritysedustajien kohdalla yrityksen nimi, y-tunnus ja laskutusosoite

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkosivuston vierailijoista eräitä teknisiä tietoja. Tällaisia tietoja ovat:

– IP-osoitteesi;
– käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi;
– sivustolta etsimäsi tuotteet; ja
– sivuhistoria verkkokaupan sisällä

5. Evästeet ja analyytikkatyökalut

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme.

6. Mistä saamme henkilötiedot?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

7. Kenelle siirrämme henkilötietoja?

Huipulle käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Huipulle-yhtiön lukuun toimivia alihankkijoita, esimerkiksi contact centerille asiakkaan tavoittamiseksi tai rahoituslaitoksille laskutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Huipulle kanssa on voimassa oleva sopimus tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman tietojen omistajan suostumusta.

Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja Euroopan talousalueen sisällä. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Huipulle-palveluiden tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä. Turvaamme henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden mukaisesti tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla, kuten Privacy Shield -järjestelyllä.

Tietoja voidaan siirtää tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Säilytysaika

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huipulle huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).